Membresia | CTB 2014

CTB Membresia
Banner Membresia


Download [PDF] : Apostila CTB Membresia
 

1o Encontro 06/04/14

 

Áudio: Parte 1

Download [MP3]: 1º Encontro – Parte 1

Áudio: Parte 2

Download [MP3]: 1º Encontro – Parte 2

2o Encontro 13/04/14

 

Áudio: Parte 1

Download [MP3]: 2º Encontro – Parte 1

Áudio: Parte 2

Download [MP3]: 2º Encontro – Parte 2

3o Encontro 27/04/14

 

Áudio: Parte 1

Download [MP3]: 3º Encontro – Parte 1

Áudio: Parte 2

Download [MP3]: 3º Encontro – Parte 2

4o Encontro 04/05/14

 

Áudio: Parte 1

Download [MP3]: 3º Encontro – Parte 1

Áudio: Parte 2

Download [MP3]: 3º Encontro – Parte 2